Tamajka odvolal konateľku Bytového podniku E. Kollárikovú a vymenoval P. Vermeša.

Plné znenie tlačovej správy hovorkyne Mesta Piešťany Evy Bereczovej:

Valné zhromaždenie spoločnosti Bytového podniku prostredníctvom primátora mesta s účinnosťou od 22.12.2016 odvolalo konateľku a predsedu dozornej rady spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Hlavným dôvodom je nečinnosť orgánov spoločnosti v súvislosti s výsledkami kontroly, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR v termíne od 26.01.2015 do 26.02.2015 v Bytovom podniku Piešťany, s.r.o. Vykonanou kontrolou NKÚ bol zistený nesúlad s obchodným zákonníkom v tom, že právomoci Valného zhromaždenia vykonával spoločník mesto Piešťany prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, ktorým je mesto, tak tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia prostredníctvom primátora mesta, ktorý je štatutárnym orgánom. Doteraz pretrvávajúci nezákonný stav konateľka spoločnosti a predseda dozornej rady tolerovali a neuskutočnili počas dlhého obdobia účinnú nápravu vo vzťahu ku kontrolným zisteniam a nálezu NKÚ. Z dôvodu, že tento nezákonný stav nebol za viac ako 1 a trištvrte roka odstránený je nevyhnutné zosúladiť všetky interné procesy a dokumenty spoločnosti so zákonmi SR. Ďalšími dôvodmi na odvolanie boli signalizované viaceré porušenia na úseku správy majetku, ale aj sťažnosti obyvateľov mesta na fungovanie spoločnosti.

Konateľka spoločnosti bola nahradená dočasným konateľom JUDr. Pavlom Vermešom, PhD., vedúcim právneho oddelenia na mestskom úrade v Piešťanoch, ktorého hlavnou úlohou bude zosúladiť procesy a dokumenty Bytového podniku Piešťany so zákonmi SR. Namiesto odvolaného predsedu dozornej rady Mgr. Martina Cifru nastúpil ako člen DR poslanec Mgr. Matúš Kromholc. Dozorná rada si následne spomedzi svojich členov zvolí nového predsedu.