Obchod Hudcovič-Tamajka z apríla 2016 je cítiť až doteraz. Z poslancov spravil štatistov.

Mestské zastupiteľstvo reprezentované poslancami je zo Zákona o obecnom zriadení (Zák.369/1990) orgán samosprávy, ktorý okrem iných právomocí určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,  schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny a aj kontroluje jeho čerpanie. Napriek týmto jasne stanoveným právomociam zastupiteľstva môže do rozpočtu nezávisle od poslancov zasahovať aj primátor mesta prostredníctvom tzv. rozpočtových opatrení, ktorých celkový ročný objem určujú poslanci.

Kým v štandardne fungujúcich samosprávach sú rozpočtové opatrenia primátora uplatňované hlavne pri bežných výdavkoch napr. v rámci školstva alebo sociálnych vecí, v rámci kapitálových výdavkoch sa mimoriadne navyšovanie robí prostredníctvom uznesení mestského zastupiteľstva. Inými slovami, ak sa pri investičnej akcii z nejakého objektívneho dôvodu navyšuje celkový rozpočet realizovaného diela, býva to primátorom predložené a následne prerokované a schvaľované poslancami. V Piešťanoch je to však inak.

Obchod Hudcovič – Tamajka z apríla 2016 pri voľbe II. viceprimátora bol okrem iného podmienený aj zrušením uznesenia 226/2015 (obmedzenie Tamajkových právomocí v rámci rozpočtových opatrení na pár tisíc eur) a prijatím iného uznesenia č. 65/2015, ktorým sa Tamajkovi priznalo právo vykonávať zmeny v rozpočte formou rozpočtových opatrení  až do výšky 221 521,- EUR z celkových ročných výdavkov rozpočtu (1%). Výsledok tohto opatrenia sa ukázal v plnej nahote pri nedávnom neplánovanom navyšovaní celkovej sumy na rekonštrukcie chodníku na ulici Pod Párovcami a najnovšie aj na ul.  Rastislavovej. Kým v rozpočte na obnovu Rastislavovej bolo vyčlenených 90 tis eur, primátor Tamajka bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva ju navýšil až na 234 tis eur. Aj keď je to zákonný postup, predsa sa vymyká štandardom fungovania samosprávy, nakoľko primátor o tomto kroku zastupiteľstvo ani len neinformoval a z poslancov tak spravil jednoducho štatistov. Tamajka na základe týchto rozpočtových opatrení môže dokonca vytvárať nové kapitálové  položky v rozpočte a svojvoľne  investovať peniaze mesta takmer do čohokoľvek. Pokiaľ k tomu pripočítame aj zaužívanú metódu (ne)verejného obstarávania prostredníctvom prieskumu trhu, možno konštatovať, že povolebné vyhlásenie Tamajku o fungovaní mesta ako súkromnej firmy sa naplnilo. Škoda len, že to je asi jediné splnené vyhlásenie Tamajku  z predvolebného a jeho funkčného obdobia.

MT