Ministerstvo dopravy súhlasí s vybudovaním cyklotrasy Piešťany – Vrbové.

Cyklotrasa medzi Piešťanmi a Vrbovým dostala konečne požehnanie aj od Ministerstva dopravy, ktoré je kľúčové v celom povoľovacom procese.

Po dlhých rokoch sa tak rezort stotožnil s potrebou vybudovania tejto cyklotrasy plánovanej na jestvujúcom železničnom násype a svojim rozhodnutím zásadne posunul celý proces dopredu.

Samozrejme, realizácia podobných zámerov, ktoré sú svojim rozsahom podmienené úzkou kooperáciou viacerých samospráv nebýva jednoduché, čo sa naplno prejavilo aj v tomto prípade. Nie však v rozporoch medzi jednotlivými mestami a obcami, ktoré mali od začiatku v tejto veci rovnaký postoj, ale v tvrdošijnom presadzovaní záujmov istých skupín, ktoré boli za zachovania železničnej trate na úkor potrieb širokej verejnosti.

Kým združenie Čango aj s niektorými poslancami piešťanského zastupiteľstva obhajovalo zachovanie železničnej trate s otáznym multifunkčným využitím, zástupcovia štyroch dotknutých samospráv, teda Piešťan, Trebatíc, Krakován a Vrbového presadzovali jednoduché a efektívne vybudovanie unifikovanej cyklotrasy. Rozpor narástol do takých rozmerov, že primátor Tamajka na ostatnom zastupiteľstve vyzval zástupcu OZ Čango Petra Veverku, aby nepodnikal kroky ohrozujúce realizáciu tohto zámeru (…vyjadrenie M. Tamajku…).

Rozpory boli, a aj naďalej pretrvávajú v umiestnení telesa komunikácie, kde zástancovia železničnej trate navrhujú vybudovať chodník do súčasného koľajiska, prípadne mimo stredovej osi železničného násypu, na druhej strane samosprávy presadzujú (z dôvodu bezpečnosti) odstránenie koľají a vybudovanie štandardnej cyklotrasy s betónovým alebo asfaltovým povrchom.

Mimochodom, zaujímavo vyznieva aj fakt, že združenie Čango, ktoré presadzuje zachovanie trate aj z dôvodu vlastného organizovania súťaží pákových drezín, nedisponuje licenciou na prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach, ktorú udeľuje Dopravný úrad.

Ako je to možné je už v tejto chvíli nepodstatné, nakoľko myšlienka a hlavne spoločenská potreba bezpečného bezmotorového presúvania obyvateľov tohto regiónu medzi susediacimi samosprávami prevládla a realizácia celého projekt budovania cyklotrasy dostala konečne zelenú.

MT