Za chybu spôsobenú externými poradcami, mesto má doplatiť 50 tis eur.

Poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odmietli mestom predložený návrh na navýšenie rozpočtu práve prebiehajúcej výstavby zberného dvoru a kompostárne v bývalom areáli Zväzarmu.

Dôvod?  Zastupiteľstvo sa jednoducho nestotožnilo s formulkou: chybička se vloudila. Ale poďme po poriadku.

Na jar v roku 2016, keď bežala výzva na získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na budovanie zberných dvorov a kompostární, Mesto Piešťany uzavrelo zmluvu s externým poradcom, ktorý mal za odmenu zabezpečiť vypracovanie žiadosti o NFP a byť nápomocný v rámci celého projektu.

Táto časť projektu prebehla bez problémov a Mesto Piešťany skutočne získalo finančné prostriedky a uhradilo poradcovi zmluvnú odmenu.

Štafetový kolík v procese napĺňania investičného zámeru, tentoraz na výber dodávateľa stavebných prác a zariadení prostredníctvom verejného obstarávania, prebrala ďalšia externá firmu Ictus Consulting z Banskej Bystrice, ktorá mala za odmenu 9 tis. eur vybrať uchádzača na samotné vybudovanie zberného dvora. Podľa výsledkov súťaže víťazom stavebnej časti sa stala firma Euro-Štukonz, a.s., ktorá areál bývalého Zväzarmu prebuduje za 941 tis. eur a zariadenia do zberného dvoru dodá Marián Šupa v celkovej hodnote 130 tis. eur. 

Žiaľ, nie všetko sa odohralo podľa plánov a zámerov a počas práve prebiehajúcich stavebných prác vyšlo na povrch nepríjemné zistenie. Predložená a schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok a ani podklady k výberu dodávateľa stavebných prác neobsahovali rozpočet na elektroinštaláciu budovy a ani na vonkajšie omietky, pritom obe položky boli súčasťou projektu pre stavebné povolenie (…vyjadrenie  A. Horešovej a D. Kristeka v rozprave na MsZ…)

Zodpovednosť padá na externých dodávateľov, ktorí však svoje odmeny už dostali, a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa s týmto problémom vysporiadajú.  Samozrejme, táto čiastka nijako nemôže položiť rozpočet mesta, na druhej strane reálne môže ohroziť prefinancovanie podstatnej čiastky z poskytnutých nenávratných finančných zdrojov Európskej únie. Sebamenšia administratívna chyba môže byť v celom  procese fatálna, keďže od precíznosti závisí, či financovanie celého projektu bude preplatené v plnom rozsahu, alebo s následnými korekciami, ktoré môžu znamenať krátenie dotácií a zvýšenie finančnej účasti mesta. Čo by to v reálnych číslach znamenalo netreba zvlášť vysvetľovať, stačí len spomenúť, že v súčasnosti sa mesto na stavebnej časti projektu spolupodieľa len 5% čo predstavuje približne 50 tis eur.

Zdá sa, že mesto v tomto prípade doplatilo na netransparentné obstarávanie externých poradcov, ktorých si vyberalo, ako už mnohokrát, cez svoje vlastné neprehľadné prieskumy trhu. Dúfajme, že pri výbere  ďalších poradcov bude mať šťastnejšiu ruku.