Voľba hl. kontrolóra bude 28. februára.

Primátor Tamajka zvolal na štvrtok 12. januára mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu prerokovania: Skončenia (zánik) výkonu funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie konania novej voľby . Peter Konečný k 31.12.2016 v Piešťanoch skončil vzdaním sa funkcie a zároveň nastúpil na rovnaký post hl. kontrolóra v meste Zvolen, kde ho poslanci zvolili v rámci výberového konania ešte v decembri minulého roku.

Poslednou predloženou správou Petra Konečného bolo stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2017. Aj keď bolo nakoniec pozitívne s odporúčaním, predchádzalo tomu vážne upozornenie k vedeniu mesta, že pôvodne predložený návrh rozpočtu je v rozpore so Zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Vedenie mesta totiž navrhovalo zobrať dlhodobý úver s prekleňovacím až do výšky 6.5 mil. eur, čím by úverové zaťaženie mesta spolu so starými dlhmi vo výške 3.2 mil. presiahlo 50% bežných príjmov. Mesto by sa tak dostalo do najvyššej zadĺženosti v jeho histórii.
Po tomto upozornení, mesto stiahlo návrh a do zastupiteľstva prišla len okresaná podoba čerpania úverových zdrojov, ktorú nakoniec poslanci schválili.

Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva poslanci schváli predložený návrh, ktorý určil dátum voľby nového kontrolóra na 28.februára.

Do výberového konania na tento post sa môže prihlásiť každý občan, ktorý má ukončené stredoškolské vzdelanie, je bezúhonný a nemá žiadne finančné záväzky (nedoplatky) voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni, Mestu Piešťany a daňovému úradu.