Tlačová správa k podujatiu 64. music festival Piešťany konaného od 31.5. do 8.7.2019

64. music festival Piešťany – 31.5. – 8.7.2019
PIATOK / 31. 5. / FRIDAY 19.00 Dom umenia – terasa/ House of Art – Terrace
Slávnostné fanfáry / Ceremonial fanfares
Corni di Bratislava
Karol Nitran, umelecký vedúci / artistic leader

PIATOK / 31. 5. / FRIDAY 19.30 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall
Otvárací galavečer 64. mfP / Opening gala concert of the 64 th mfP
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa / From the creation of prof. Štefan Nosáľ
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA / LÚČNICA ARTISTIC ENSEMBLE
prof. Štefan Nosáľ – choreografia /choreography Mikuláš Sivý – umelecký vedúci / artistic leader
Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého súboru Lúčnica
pod vedením Martina Sleziaka / Performing: dance group, vocal group and the orchestra of Lúčnica Artistic Ensemble under the direction
of Martin Sleziak

ŠTVRTOK / 6. 6. / THURSDAY 19.30 Empírové divadlo Hlohovec / Empire Theater Hlohovec
Zámocký koncert / Castle concert
Slovenský komorný orchester / SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA
Ewald Danel – husle, umelecký vedúci / violin, artistic leader
Program: Johann Sebastian Bach, Julien Benda, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,
Jozef Podprocký, Roman Berger, Witold Roman Lutosławski, Felix Mendelssohn-Bartholdy

SOBOTA / 8. 6. / Saturday 19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Swinguj! / Let´s swing!
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR)
Gustav Brom Radio Big Band and guests (Czech Republic)
Vladimír Valovič – dirigent / conductor
Andrea Zimányiová – spev / vocal
Ivana Regešová – spev / vocal
Robo Opatovský – spev / vocal

PONDELOK / 10.6. / MONDAY
19.30 Dom umenia – kino / House of Art – Cinema
Bolšoj balet
Balet Veľkého divadla ( Boľšoj teátr) v Moskve – záznam z predstavenia / recording from performance
Carmen suita / Petruška / Petrushka
Alberto Alonso, Edward Clug – réžia, choreografia / director, choreography
Georgés Bizet, Rodion Ščedrin, Igor Stravinskij – hudba / music
Vášnivé predstavenie klasických baletov v novej produkcii, ktorá vystihuje dušu ruského baletu /
Passionate performance of classic ballets in new production, representing the spirit of Russian ballet

STREDA / 12.6. / WEDNESDAY 18.00 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom / Nové Mesto nad Váhom Municipal Culture Center
Medzi Seinou a Dunajom / Between the Seine and the Danube
Katarína Turnerová – harfa / harp
Marián Turner – flauta / flute
Matúš Veľas – hoboj / oboe

MOYZESOVO KVARTETO a hostia / Moyzes Quartet and guests
Jozef Horváth – 1. husle / 1 st violin
František Török – 2. husle / 2 nd violin
Alexander Lakatoš – viola / viola
Ján Slávik – violončelo / violoncello
Program: Jacues Ibert, Johann Nepomuk Hummel, Milan Novák, Wolfgang Amadeus Mozart, Anselme Vinée, Joseph Haydn

SOBOTA / 15.6. / Saturday 19.30 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall
Poet Čajkovskij / Poet Tschaikovsky
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE / Košice State Philharmonic
Zbyněk Müller (ČR) – dirigent / conductor
Slávka Zámečníková – soprán /soprano
V programe odznejú diela Piotra Iľjiča Čajkovskeho / Piotr Ilyich Tchaikovsky’s works will be featured in the program
Koncert venovaný 50.výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice (1969)
Concert dedicated to the 50th anniversary of State Philharmony Košice (1969)

UTOROK / 18.6. / TUESDAY 19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
La Traviata
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA / STATE OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Giuseppe Verdi – hudba / music, Francesco Maria Pivae – libretto
Ján Procházka – dirigent / conductor Dana Dinková – réžia / director
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku / Opera in three acts in Italian
Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej opery Banská Bystrica / Soloists, chorus, ballet and orchestra of the State Opera Banska Bystrica

PIATOK / 21. 6. / Friday 19.30 Dom umenia – malá sála / House od Art – Chamber hall
Dôverný večer /Confidential Evening
Zemlinského kvarteto ( ČR) / ZEMLINSKY QUARTET (CZ)
Karel Dohnal – klarinet / clarinet
František Souček – 1. husle / 1 st violin
Petr Střížek – 2. husle / 2 nd violin
Petr Holman – viola / viola
Vladimír Fortin – violončelo / violoncello
Program: Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johannes Brahms

STREDA / 26. 6. / WEDNESDAY 19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Hudobné nešpory / Music vespers
Vokálny a organový koncert / Vokal and organ Concert
Zuzana Weiserová – soprán / soprano
Rastislav Suchan – trubka / trumpet
Peter Mikula – organ / organ
Spevácky zbor Umeleckého súboru Lúčnica / SLOVAK SINFONIETTA LÚČNICA CHOIR
Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka / artistic leader and choirmaster
Program: Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Alessandro Scarlatti, Nikolaj Kedrov,
Giovanni Baptista Pergolesi

UTOROK / 2. 7. / TUESDAY 19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
SĽUK – 70 rokov slovenskej tradície / SĽUK – 70 years of Slovak tradition
Slovenský ľudový umelecký kolektív / Slovak folk art collective
Juraj Hamar, Stanislav Marišler – námet, scenár a réžia / theme, script and direction
Účinkuje tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u, sólisti a multiinštrumentalisti /
Performing dance group, folk music ensemble, vocal ensemble of SĽUK and soloists multiinstrumentalists

ŠTVRTOK / 4. 7. / THURSDAY 19.30 Health Spa Resort Thermia Palace
Romantické rendez-vous / Romantic rendez-vous
Komorný koncert / CHAMBER CONCERT
Martina Houdová – soprán / soprano
Michal Haring – violončelo / violoncello
Dušan Šujan – klavír / piano
Program: Johannes Brahms, Sergei Rachmaninov

NEDEĽA / 7. 7. / SUNDAY 16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku / Music pavilion of the Piešťany city Park
Promenádny koncert / Promenade Concert
Mariana Hochelová – soprán / soprano
Peter Hochel – klavír / piano
Operné árie, operetné a muzikálové piesne a klavírne vstupy / Opera arias, operetta and musical songs and piano inputs

PONDELOK / 8. 7. / MONDAY 19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Happy birthday Slovenská filharmónia !
Záverečný koncert 64. mfP/ Closing concert of the 64 th mfP
Slovenská filharmónia / SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA
Slovenský filharmonický zbor / SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR
Rastislav Štúr – dirigent / conductor
Jozef Chabroň – zbormajster / chorusmaster
Marian Lapšanský – klavír / piano
Martina Masaryková – soprán / soprano
Michaela Šebestová – alt / alto
Jozef Gráf – tenor / tenor
Tomáš Šelc – bas / bass
Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Štefan Németh-Šamorínsky
Koncert venovaný 70.výročiu založenia Slovenskej filharmónie (1949) /
Concert dedicated to the 70th anniversary of the founding of Slovak Philharmony (1949)

Podrobné informácie: www.domumenia-piestany.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ / PROGRAMS AND ARTISTS ARE SUBJECT TO CHANGE

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
64. mfP z verejných zdrojov podporil Fonf na podporu umenia