Tamajka predpokladá začiatok výstavby aquaparku na jeseň

Primátor Tamajka na Konferencii o sociálnej politike štátu sa dotkol aj situácie okolo plánovanej výstavby aquaparku pri poliklinike.
Podľa jeho vyjadrenia, práce by mali začať na jeseň (…záznam).

Periodicita, ako sa investor vracia k výstavbe sa začala skracovať. Od vybudovania geotermálneho vrtu v roku 2011 boli ďalšie aktivity nasledujúce 4 roky utlmené. Podľa Zemeka za to mohla celosvetová hospodárska kríza. V apríli 2015 odprezentovali svoj zámer na tlačovej besede, pri ktorej poukázali na úzku spoluprácu mesta pri získavaní potrebných povolení na užívanie geotermálnej vody, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva inšpektorát kúpeľov a žriedel.
Ako ďalej odznelo na tlačovej besede, v roku 2015 bol pripravená ďalšia hydrogeologická skúška, potrebná k povoľovaciemu procesu, ktorá sa však zatiaľ neuskutočnila (…záznam).

Pripomeňme, že mesto v rámci povoľovacieho procesu na užívanie termálnej vody nemá žiadne kompetencie a nevstupuje do tohto procesu žiadnym relevantným spôsobom, aj keď vedenie mesta to deklarovalo (…záznam).

Pomoc mesta pri výstavbe aquaparku je len v územnom a stavebnom konaní a aj to len obmedzene, keď že mesto rozhoduje len v súlade a intenciách zákona, či boli alebo neboli naplnené legislatívne podmienky na získanie potrebných povolení.

Ako sme vás už informovali, koncom roku 2015 investor predložil štúdiu zastavanosti územia, ktorá tvorí akúsi predprípravu k územnému konaniu. V tomto štádiu prípravy predložená štúdia nerieši dynamickú dopravná obslužnosť, ktorá pre rozsiahlosť zámeru bude vyžadovať v ďalšej prípravnej etape revíziu dopravného generelu.

Podľa dostupných informácii investor zatiaľ povolenie na užívanie termálnej vody nezískal aj keď sa o to usiluje s prestávkami už 5 rokov. Ani žiadnu explicitnú príčinnú súvislosť s predložením štúdie zastavanosti nemožno považovať za posun v povoľovacom procese na ministerstve zdravotníctva, keď že získanie stavebného povolenia neznamená automatické začatie výstavby.
Pokiaľ však má Tamajkové vyhlásenie predznamenávať istý posun pri získaní najdôležitejšieho povolenia na čerpanie termálnej vody, potom avizovaný začiatok výstavby dostáva jasnejšie kontúry.