Rozpočet mesta je neudržateľný. Bude sa veľa škrtať.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila prognózy dopadov pandémie Covid-19 na hospodárstvo a výber daní v SR. Všetky scenáre možného vývoja sú pre samosprávy hrozivé, nakoľko sa počíta s veľkým poklesom HDP a tým aj výpadkom podielových daní. Práve táto fiškálna daň tvorí u miest a obcí podstatnú časť príjmu, nakoľko až 70% z celkového výberu sa rozdeľuje samosprávam. Mesto Piešťany v schválenom rozpočte na rok 2020 počíta s príjmom z podielových daní vo výške 11, 2 mil eur.

Nové prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť počítajú s výpadkom, ktorý zodpovedá dĺžke trvania celoštátnych preventívnych opatrení.  V najlepšom možnom scenári (1 mesiac opatrení, pokles HDP o 1.3%) príde mesto o necelých 700 tis eur, v tom najhoršom scenári (3 mesiace opatrení, pokles HDP o 10%) predstavuje v peňažnom vyjadrení výpadok až 2,3 mil. eur.

V tejto súvislosti je už teraz jasné, že rozpočet mesta Piešťany je neudržateľný a bude už čoskoro prispôsobený nevábnym vyhliadkam.

Tab.

2020: schválený rozpočet VS:
11 225 935 eur
2020: odhad KRRZ z 03/2020:
11 187 300 eur
2020: rozdiel:
-38 635 eur
(-0.34%)
2020: odhad založený na prognóze MFSR:
11 226 020 eur
2020: odhad KRRZ – Scenár 1:
10 570 175 eur
2020: odhad KRRZ – Scenár 2:
9 476 182 eur
2020: odhad KRRZ – Scenár 3:
8 227 990 eur

 

MT