Poslanci svojim hlasovaním dočasne zamedzili výstavbe chodníku.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci hlasovali aj o nájme časti mestského pozemku, na ktorom má súkromný investor vybudovať chodník pre chodcov. Táto stavba je vyvolaná investícia, ktorou stavebný úrad podmienil vydanie povolenia na výstavbu ambulantného centra pri Hotelovej akadémii. Pozemok pod chystanou investíciou odpredal Trnavský samosprávny kraj vo verejnej obchodnej súťaži za 36 eur/ m2 a súčasný vlastník plánuje na nej postaviť dvojpodlažný objekt s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti.

Keďže táto vyvolaná investícia v podobe výstavby chodníka sa má realizovať na pozemkoch Mesta, musel investor pre účely stavebného povolenia požiadať radnicu o nájom pozemku pod budúcou komunikáciou, aby naplnil literu Stavebného zákona mať k pozemkom taxatívne vymedzený právny titul.

Komisie aj Mestská rada odsúhlasili nájom na dobu výstavby chodníka, ktorý sa po dokončení odpredá mestu za 1 euro. Mesto predložilo na Zastupiteľstvo návrh uznesenia ako prípad hodný osobitného zreteľa za ktoré musia hlasovať 2/3 všetkých poslancov. Zastupiteľstvo však svojim hlasovaním nájom neschválilo. Výsledok hlasovania môže súvisieť aj s tým, že niektorí obyvatelia susediacich bytových domov sú proti tejto výstavbe a poslanci sa k ním len pridali. Pri hlasovaní však nešlo o zamedzenie samotnej výstavby objektu, ale len o chodník, ktorý má kontinuálne nadviazať na jestvujúcu komunikáciu. Preto rezultát z tohto hlasovania môže byť minimálne úsmevný . Stavebný úrad totiž môže vydať povolenie na výstavbu objektu, ale teraz bez verejnoprospešnej výstavby chodníka, ktorého výstavbu zastupiteľstvo svojim hlasovaním nepriamo zablokovalo.