Podozrenia v Rezorte Piešťany sa potvrdili. Zákazky sa prideľovali len tak…

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola poslancom predložená správa o výsledkoch kontroly v organizácii Rezort Piešťany, ktorá združuje samosprávy a podnikateľské subjekty za účelom podpory cestovného ruchu v našom regióne. Členmi tohto združenia sú okrem mesta Piešťany aj obce Ostrov, Veľké Orvište, Moravany nad Váhom a z podnikateľskej sféry sú to Kúpele Piešťany, hotely Máj a Park, ďalej Zukmann Villa a periodikum Piešťanský týždeň. Zakladanie obdobných organizácií vychádza zo zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý touto legislatívnou normou dáva možnosť združovať finančné prostriedky nie len od riadnych členov, ale aj prijímať dotácie priamo od štátu za presne stanovených podmienok. V zásade platí, že výška dotácie od štátu sa rovná výške vyzbieraných členských príspevkov spred dvoch rokov. Inými slovami, ak Rezort vyzbieral od svojich členov sumu 200 tis eur, o dva rozpočtové roky dostane od štátu rovnakú sumu. Túto výhodnú subvenčnú pomoc sa zastupiteľstvo rozhodlo naplno využiť tým, že zvýšilo členský príspevok mesta z 20 tis z roku 2015 na súčasných 180 tis. Niektorí poslanci od začiatku namietali navyšovanie príspevku aj s odvôvodnením, že zastupiteľstvo stratí akúkoľvek kompetenciu pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami mesta s dôrazom na skutočnosť, že o ich použití bude rozhodovať len úzka skupina ľudí.

Na základe istých podozrení v súvislosti s hospodárením v Rezorte Piešťany poslanci začiatkom roka zaviazali hl. kontrolóra, aby vykonal v tejto organizácií kontrolu dodržiavania princípov efektívneho, hospodárneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami.

Aj keď pôvodne Rezort s kontrolou v požadovanej miere nesúhlasil, nakoniec všetky jestvujúce doklady sprístupnil. Následne vykonaná kontrola v 50 stranovej predloženej správe uvádza 8 zistení, v ktorých sa potvrdili závažné pochybenia. Odhliadnuc od formálnych nedostatkov v povinnom zverejňovaní informácií na web-stránke organizácie, boli zistené aj porušenia pri obstarávaní a vystavovaní objednávok, fakturácií a dodávania samotných služieb. Podľa všetkého, vedenie rezortu pristupovalo k niektorým zákazkách neštandardne a bez súťaže zadávalo prácu vopred vybraným subjektom. Príkladom je aj dodávateľ propagačného materiálu „Sprievodca PN“ za 14.500 eur, ktorý bol vybratý bez súťaže, čo je v rozpore s internou smernicou o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou. Podobne sa javí aj editácia web-stránky Rezortu. Napriek zníženiu nákladov na jej ročnú správu z 11 tis. na necelých 7 tis. boli objednávky a zároveň aj faktúry vystavené len týždeň pred Silvestrom, čiže tesne pred ukončením rozpočtového roka, čo vyvoláva podozrenie z formálneho plnenia resp. míňania tejto rozpočtovej položky. 

Podobné pochybenia uvádza správa kontrolóra aj pri vypracovaní marketingovej propagácie za približne 20 tis eur, ďalej pri tlačení máp a propagácií partnerov. Aj keď pri jednotlivých položkách nejde o horibilné sumy v súčte to už tak nevyzerá. Celkovo sa takýmto spôsobom vybrali dodávatelia, ktorým rezort za rok 2017 uhradil takmer 110 tis eur. 

Čo je však horšie, všetky kontrolórom uvedené pochybenia sú spôsobom obstarania navlas rovnaké ako na meste, ktoré od nástupu M. Tamajku zrušilo akékoľvek zverejňovanie výziev na súťaže s podlimitnými hodnotami a takmer všetkých dodávateľov vyberá doslova „ako sa mu zachce“. To, že sa tým vytvára dokonalé podhubie na korupciu a klientelizmus netreba obšírne vysvetľovať, čo je však potrebné v tejto veci zdôrazniť je osobná zodpovednosť za tento stav. Aj keď má Rezort svojho riaditeľa, je skôr v úlohe štatistu, ktorý vykonáva príkazy valného zhromaždenia a jeho členov, prípadne aj tretích osôb, ktoré síce nie sú v orgánoch združenia, ale jeho činnosť výrazne ovplyvňujú. Nie je žiadnym tajomstvom, že poslanec T. Hudcovič sa pasuje do roli akéhosi „tútora“, čo si pravdepodobne príliš osvojil ešte z doby, keď bol druhým viceprimátorom mesta. Do akej miery sa sám T. Hudcovič zapájal do netransparentných obstarávaní sa dá len ťažko zistiť, minimálne však v jednom prípade, a to v súvislosti s webom, bola zákazka daná priamo jeho kamarátom, čo je jasný príklad klientelizmu.

Podľa našich zistení, v Rezorte prebehla ďalšia kontrola zo strany dozornej rady a nie je vylúčené, že na hospodárenie tejto organizácie si v krátkej budúcnosti posvietia aj ďalšie inštitúcie.

MT