Piešťany získali financie na výstavbu viacerých cyklochodníkov v dĺžke 2.3 km.

V utorok, 15.augusta zverejnilo  Ministerstvo pôdohospodárstva zoznam schválených projektov na výstavbu cyklochodníkov, z ktorého vyplýva, že aj naše mesto patrí medzi úspešných uchádzačov. Mesto Piešťany tak získa nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklochodníkov v rámci mesta vo výške 577 tis eur z celkových rozpočtovaných  nákladov 607 tis. eur. Prostriedky budú použité na výstavbu cyklotrás:

 Dopravná – Sasinkova.

Cyklistický chodník v úseku od autobusovej a železničnej stanice popri MK A. Hlinku s napojením na cyklistický chodník zrealizovaný popri potoku Dubová. Predmetný peší a cyklistický chodník, ktorý je navrhovaný po oboch stranách miestnej komunikácie A. Hlinku je riešený rozšírením jestvujúceho pešieho chodníka situovaného popri miestnej komunikácii A. Hlinku. Trasa križuje cestu I/61 – Žilinská cesta v miestne jestvujúcej cestnej svetlenej signalizácie. Ďalej trasa pokračuje po oboch stranách
komunikácie, pričom na strane OD PRIOR je vedená po spevnených plochách pred obchodným domom PRIOR Piešťany a pokračuje rozšírením jestvujúceho chodníka za objektom OD PRIOR, kde sa následne napojí na jestvujúci vybudovaný cyklistický a peší chodník, ktorý je vybudovaný popri potoku Dubová smerom na Teplickú ulicu. Na druhej strane bude chodník vyústený v mieste jestvujúceho priechodu pre peších, ktorý bude upravený aj pre priechod pre cyklistov.

Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch

Prepojenie od Sídliska Juh pozdĺž Krajinskej cesty až po napojenie na jestvujúce cyklistické cestičky na ul .A. Dubčeka.
Trasa cyklistického chodníka je riešená v 4 ucelených celkoch a to:
1.časť Sídlisko JUH – Komenského ul.
2.časť Komenského ul. – Dlhá ul.
3.časť Dlhá ul. – Kupeckého ul.
4.časť Kupeckého ul. – ul. A. Dubčeka

1.časť Sídlisko JUH – Komenského ul.
Trasa v riešenom úseku sa skladá zo samostatnej cyklistickej cestičky šírky 2,0m( so šírkou
pruhu 1,0m) mimo pešie trasy až po napojenie na jestvujúci peší chodník pozdĺž Krajinskej
cesty v km 0,37064. Od km 0,37064 po MK Komenského je trasa v spoločnom koridore
s peším chodníkom oddelená deliacim pásom z dlažby šírky š=0,4m.
Dĺžka trasy je 414,96m s napojením začiatku od pešej plochy pred bytovkami na Bratislavskej
ulice v ukončení priechodom v križovatke s MK Komenského.
2.časť Komenského ul. – Dlhá ul.
Trasa v riešenom úseku sa skladá zo spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov oddelených
medzi sebou deliacim pásom. Dĺžka trasy je 277,58m so začiatkom v križovatke s MK
Komenského a s ukončením v napojení na jestvujúce cyklisticko- pešie trasy pozdĺž potoka
Dubová. Šírkové usporiadanie trasy: trasa využíva jestvujúci chodník pre cyklistickú cestičku a rozširuje sa smerom k bytovým domom pre pešiu trasu s parametrom;: cyklistická trasa š=2,0m ( jazdný pruh 2×1,0m)+deliaci pás š=0,4m (varovný a vodiaci reliéf).
3.časť Dlhá ul. – Kupeckého ul.
Trasa v riešenom úseku sa skladá zo spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov bez
oddelenia Dĺžka trasy je 152,21m so začiatkom v križovatke s MK Dlhá a s ukončením
v križovatke chodníka s MK J. Kupeckého.

4.časť Kupeckého ul. – ul. A. Dubčeka
Trasa v riešenom úseku sa skladá zo spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov oddelených
medzi sebou deliacim pásom. Dĺžka trasy je 379,71m so začiatkom v križovatke s MK
J. Kupeckého a s ukončením v napojení na jestvujúce cyklisticko- pešie trasy v križovatke
s MK A. Dubčeka
Šírkové usporiadanie trasy: trasa využíva jestvujúci chodník pre cyklistickú cestičku
a rozširuje sa smerom k bytovým domom pre pešiu trasu s parametrami: cyklistická trasa
š=2,0m ( jazdný pruh 2×1,0m)+deliaci pás š=0,4m (varovný a vodiaci reliéf z dlažby) + peší chodník 1,50m (2×0,75m).
Vzhľadom k tomu, že v rámci 3.a 4. časti je trasa situovaná na pozemkoch, kde je potrebné majetkovo právne vysporiadanie bude realizovaná len 1. a 2. časť cyklistického chodníka, t. j. v úseku od sídliska Juh pozdĺž Krajinskej cesty až po MK Dlhá s napojením na jestvujúci cyklistický chodník situovaný popri potoku Dubová.vy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu.

Podpis zmlúv na získanie nenávratných finančných príspevkov na cyklodopravu z prvého kola je naplánovaný na september.