Piešťanská viackolová tajná voľba…

Začiatkom februára sa uskutočnili výberové konania na mestskom úrade na pozície vedúcich 3 oddelení a to: sociálnych a školských služieb, právnych a klientských služieb a nakoniec IT a majetkových služieb.
5 členné komisie boli v zložení: primátor Tamajka, prednosta Strapatý, ďalej zástupca odborov, zástupca personálneho odd. a jeden člen z radov mestského zastupiteľstva. Ako sme už poukazovali v predchádzajúcom komentári, pri výberových konaniach absentuje odborný poradca, ktorý by po profesnej stránke vyhodnotil spôsobilosť uchádzača na konkrétny post. Z uvedených členov výberovej komisie by ste ťažko hľadali IT špecialistu alebo právnika. V každom prípade komisie zasadli a rozhodli nasledovne:
Oddelenie sociálnych a školských služieb bude viesť Ema Žáčková
Oddelenie IT a majetkových služieb: Peter Mihálik
a Oddelenie právnych a klientských služieb: Pavol Vermeš.
Výberové konania prebiehajú ako cez kopirák. Komisia po odprezentovaní všetkých uchádzačov zasadne a rozhodne o víťazovi prostredníctvom tajného hlasovania. Každý člen komisie napíše na papierik poradie uchádzačov, pričom na prvom mieste uvádza podľa svojho uváženia najvhodnejšieho z kandidátov. Následne sa hlasovanie vyhodnotí a víťazom sa stáva uchádzač s nadpolovičným počtom hlasov. Podobný priebeh bol aj pri vyhodnocovaní víťaza na post vedúceho právneho oddelenia, kde najvyšší počet hlasov získala pracovníčka mestského úradu, v súčasnosti poverená vedením tohto oddelenia, Lívia Damboráková. Jeden z hlasovacích lístkov však nebol vyplnený podľa dohody členov komisie, lebo neobsahoval poradie všetkých uchádzačov, ale len jedného. Primátor Tamajka preto navrhol opätovné hlasovanie, ktoré však skončilo inak. Víťazom sa stal Pavol Vermeš a až na druhom mieste skončila Lívia Damboráková. Toto v úvodzovkách dvojkolové hlasovanie vykazuje známky istej manipulácie, keď si jeden z členov komisie vedomí si neplatnosti hlasovania v prípade nedodržania záväznej formy, kontroloval hlasovanie ostatných členov. Tajné hlasovanie dáva istú slobodu v rozhodovaní, na druhej strane sa dá aj takto jednoducho zneužiť. Po tejto voľbe okrem prekvapených tvárí nepadol žiadny formálny protest a výber je platný. V predchádzajúcom období boli hlasovania vo výberových komisiách verejné a každý z členov komisie ústne odprezentoval dôvody svojho hlasovania. Pri pohovoroch na miesta referentov bol prítomný aj šéf oddelenia prípadne odboru.
Prečo bolo potrebné meniť rokmi zaužívané spôsby sa môžeme len domnievať, v každom prípade ide o ďalší precedens, ako spraviť z výberového konania frašku a z inštitútu neverejného hlasovania novú metódu s názvom Piešťanská viackolová tajná voľba…