Obyvatelia rozhodli. Parkovisko vo vnútrobloku Winterova-Royova nebude.

Verejne prejavený odpor obyvateľov k plánovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Winterova – Royova slávi úspech. Po petícii, ktorou občania vyjadrili svoj názor na vybudovaniu betónovej plochy na úkor rokmi udržiavanej zelene, vedenie mesta cúvlo a chystanú investičnú akciu stoplo.

Podľa zhotovených plánov, parkovisko malo byť vybudované v parčíku na zelenej ploche medzi dvomi vnútroblokovými prístupovými komunikáciami. Finančné prostriedky na túto akciu boli zabezpečené jednak z rozpočtu mesta tak aj zo súkromných zdrojov. Podľa iniciátora petície Rudolfa Hodúla, mesto pri prerokovaní a následnom schvaľovaní rozpočtovej položky na tento účel zaviedlo poslancov do omylu, keďže zámer budovania parkoviska vydávalo za naliehavú požiadavku obyvateľov (…vyjadrenie R. Hodúla…)

Kým výstavba parkoviska vo vnútrobloku Winterova-Royova je stopnutá, podobný projekt  plánovaný o kúsok ďalej na Kalinčiakovej, poslanci len dočasne pozastavili a to do doby, keď  prebehne verejné prerokovanie zámeru s dotknutými obyvateľmi. Aj keď v tomto prípade ide o menej invazívne riešenie s vybudovaním 16 nových miest pozdĺž jestvujúcej komunikácie, viacerí obyvatelia tohto vnútrobloku sú zásadne proti (vyjadrenie obyvateľov vnútrobloku – M. Máčeka a Dušana Knapa – Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj, n.o.).

Zatiaľ posledný plánovaný zámer rozširovania parkovacích miest má byť realizovaný na sídlisku Juh na ulici 8. mája pozdĺž chodníku medzi bytovými domami a Krajinskou cestou. Navrhovaným riešením má vzniknúť 50 nových miest.  Aj tu sa nájde množstvo odporcov, ktorí okrem zaberania zelene na úkor nevzhľadných betónových plôch argumentujú aj nevyhovujúcim dopravným riešením, keď autá prechádzajúce na parkovisko využívajú chodníky vedúce do bytových domov. Aj v tomto prípade má byť spísaná petícia proti výstavbe.

Vystúpenie občanov na MsZ Piešťany k téme vybudovania parkoviska Winterova-Royova.