Niečo z Kroniky: „Malá“ privatizácia v Piešťanoch.

V roku 1991 prebiehala zmena vlastníckych vzťahov (privatizácia) 2-mi spôsobmi: jednak formou „malej“ privatizácie (verejné dražby) a jednak reštitúciami, t.j. navrátením majetku pôvodným majiteľom alebo ich dedičom. Zákon o „malej“ privatizácii č. 427/1990 Zb. „O prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby“ bol prijatý síce už 25. okt. 1990, ale prvá verejná dražba v Piešťanoch sa uskutočnila až na jar 1991. V rámci okresu sa dražby uskutočňovali v Trnave, v Piešťanoch a v Hlohovci. V Piešťanoch boli oznamy o dražbách vyvesované na informačnej tabuli MÚ. V rámci „malej“ privatizácie sa zároveň začali likvidovať okresné štátne podniky a závody ako boli Reštaurácie Trnava, Zdroj Bratislava závod Trnava, Elektrokov Trnava a ďalšie a tiež menšie štátne podniky v meste, ktorých zriaďovateľom bolo mesto Piešťany alebo iný orgán, ako napr. š.p. VKUS Piešťany a pod. Jednotlivé dražby v okrese pripravovala a riadila Okresná privatizačná komisia Trnava; v júli 1991 sa jej novým predsedom stal Piešťanec Ing. Ján Tutko. V samotných Piešťanoch začala v lete 1991 pracovať miestna sekcia Okresnej privatizačnej komisie Trnava, na čele s predsedom JUDr. Alexandrom Kostolanským. Na privatizačnom procese v meste sa istú dobu podieľala tiež komisia pre privatizáciu pri mestskom zastupiteľstve s predsedom Ing. Farkašom. Viaceré dražby sa konali v Trnave i v Hlohovci, niekoľko prevádzok a predajní sa odpredalo aj na verejných dražbách v Piešťanoch: 6. apríl 1991 – na prvej dražbe uskutočnenej v Piešťanoch bolo vydražených 5 objektov. Predajňu potravín na Mojmírovej ulici zakúpili Pavol Matúš a Gabriela Matúšová (M+M). Noví majitelia otvorili predajňu 10. mája 1991. Na tejto dražbe boli vydražené aj ďalšie 2 prevádzky podniku Zdroj Trnava (predajňa Lahôdky na Ul. kpt. Nálepku a Lahôdky – stánok na Kúpeľnom ostrove) a 2 prevádzky podniku Vkus. 7. september 1991 – uskutočnila sa 2. dražba v Piešťanoch. Z pôvodne 7-ich objektov navrhnutých do dražby, boli 4 z dražby vyňaté. Napr., z dražby bola na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu nár. majetku SR vyňatá širokosortimentová predajňa priemyselného tovaru a ďalšie prevádzky v obchodnom stredisku „Kocka“ (stredisko sa nachádza oproti OD Prior na Ul. A. Hlinku na druhej strane štátnej Žilinskej cesty; pred strediskom je druhé mestské trhovisko). Proti pomalému postupu privatizácie v Piešťanoch sa ohradil JUDr. A. Kostolanský, ktorý poslal 3.9.1991 otvorený protestný list Ministerstvu pre správu a privatizáciu nár. majetku SR. Obvinil ministerstvo z úmyselného zdržovania a zavádzania jednotlivých záujemcov o privatizáciu, pretože vraj bez vážnych dôvodov ministerstvo vyňalo viaceré piešťanské objekty z procesu „malej“ privatizácie. Už 11.9.1991 prišiel do Piešťan minister Mikloš, ktorý sľúbil nápravu. V okrese jednotlivé dražby prevádzok a predajní sa tiež rozbehli v Trnave a v Hlohovci. Na dražbe v Piešťanoch 7. septembra 1991 z troch vydražených objektov bol iba jeden z Piešťan. Vydražená bola prevádzka Opravy chladiarenských zariadení š.p. Elektrokov na Šafárikovej ulici a to tzv. „holandskou“ dražbou (bola predaná za cenu asi o 50 % nižšiu ako bola vyvolávacia cena). 12. október 1991 – v Piešťanoch na Malej scéne sa uskutočnila ďalšia dražba. Vydražené boli: prevádzka Zlatokov, š.p. závod Piešťany (na Vodárenskej ulici ju spomedzi 7-ich uchádzačov získal za 5,2 mil. Kčs Ing. J. Škodný) a predajne Drogéria na Valovej ulici (za 170 tis. Kčs V. Janicová) a Drogéria na sídlisku Juh (za 210 tis. Kčs J. Doboš). 9. november 1991 – v Piešťanoch na Malej scéne sa uskutočnila ďalšia dražba. Boli predané: samoobsluha Potraviny na Krajinskej ceste, ktorá bola predchádzajúcim vydražiteľom vrátená (na tejto dražbe ju do prenájmu získal M. Spáčil z Bratislavy). Ďalej bol predaný stolársky areál Drevovýroby na Priemyselnej ulici (objekt prešiel do vlastníctva jedinému prihlásenému záujemcovi, ktorým bol I. Fixek z Trnavy a prevádzka sa stala súčasťou firmy MFM, s.r.o. Trnava). Veľký boj sa rozpútal medzi 6-timi záujemcami pri dražbe predajne Poštovej novinovej služby na Kolonádnom moste; vyvolávacia cena bola iba 11 tis. Kčs a úspešný vydražiteľ J. Troskovič z Piešťan iba za možnosť prenájmu zaplatil 580 tis. Kčs (doba prenájmu bola zákonom stanovená na 5 rokov). Dražby v Trnave a v Hlohovci. Niektoré piešťanské predajne a prevádzky boli predané na dražbách v Trnave a v Hlohovci. Napríklad, na dražbe v Hlohovci 21. septembra 1991 bola síce predajňa Potraviny na Krajinskej ceste vydražená (získal ju vtedy J. Búcor za 1,3 mil. Kčs, keď vyvolávacia cena bola 219 tis. Kčs), avšak objekt do 1 mesiaca nevyplatil a preto bol znovu vydražený a bol predaný 9. novembra 1991 na dražbe v Piešťanoch za 1,855 100 mil. Kčs. Na uvedenej dražbe v Hlohovci bola tiež vydražená Lahôdkárska výrobňa na Ul. A. Hlinku Piešťany (majiteľom sa stal Ing. J. Kališ). Podobne na dražbe v Trnave 23. novembra 1991 boli predané ďalšie objekty nachádzajúce sa v Piešťanoch: bufet Centrál podniku Reštaurácie Trnava na Winterovej ulici (z vyvolávacej ceny 1,5 mil. Kčs ho za 10,5 mil. Kčs získal Ing. Ivanov), predajňa Kožušiny na Kukučínovej ulici (jej cena na dražbe stúpla z 5 tis. Kčs takmer na pol milióna Kčs len do 5-ročného prenájmu), reštauráciu Kazačok podniku Reštaurácie Trnava získala p. Matúšová, spolumajiteľka predajne M+M, za vyvolávaciu cenu 6,6 mil. Kčs (premenovali ju na Rendez Vous).