Poslanci schválili mechanizmus oddlžovania Letiska.

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom februárovom zasadnutí prerokovali mechanizmus oddĺženia časti z celkového dlhu Letiska prostredníctvom navýšenia svojho základného imania. Mesto Piešťany eviduje voči letisku 719 tis dlh, ktorý vznikol súčtom neuhrádzanej dani z nehnuteľnosti od roku 2010 a vyrúbenej sankcie z omeškania. Podľa schváleného modelu, Letisko Piešťany splatí svoje podĺžnosti v niekoľkých splátkach až do výšky 715 tis, ktoré Mesto Piešťany vloží do letiska prostredníctvom navýšenia svojho základného imania.

Nakoľko sa tento mechanizmus považuje za štátnu pomoc, celý proces bude podmienený súhlasným stanoviskom Protimonopolného úradu a rozhodnutím Európskej komisie, ktoré môže trvať až 2 roky.

Letisko sa okrem podĺžnosti voči mestu musí popasovať aj s ďalšími dlhmi v celkovej výške 1. 5 mil. eur. V tejto čiastke sú zahrnuté pôžičky od právnických a fyzických osôb vo výške 450 tis (Sopko – 340 tis. eur, ŽOS – 50 tis eur, Floriš – 31 tis eur), ďalej  400 tis. pôžička od spol. SMS, ktorá je vo vlastníctve Trnavskej župy a nakoniec 571 tis eur tvoria nevyplatené odmeny bývalým členom orgánov Letiska.

Na zasadnutí zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnil aj predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič sa hovorilo aj o ďalších krokoch, ktoré majú letisko vytiahnuť z finančného marazmu. Okrem dvoch výberových konaní na obsadenie exekutívy a voľby členov orgánov spoločnosti, čaká letisko aj medzinárodný tender na výber investora. Do doby, kým sa tender uskutoční navrhuje Viskupič personálne posilniť – nazvime to obchodné oddelenie, ktorého úlohou bude v nejakej uspokojivej miere zabezpečiť rozlietanie letiska.

Celé riešenie predstavené Jozefom Viskupič je zaujímavé aj tým, že zachováva aj po splatení takmer celého dlhu záložné práva na pozemkoch v prospech mesta a nepočíta ani so žiadnym rozpredávaním a drobením majetku letiska, ako to navrhoval v roku 2016 poslanec Hudcovič. Podľa Hudcovičom  predloženého návrhu malo byť na niektoré pozemky priamo nesúvisiace s letištnou prevádzkou uplatnené záložné práva, pozemky by následne prešli do vlastníctva mesta, umorila by sa tým daňová pohľadávka mesta a Letisko by bolo o túto sumu oddĺžené.

Poslanci po takmer trojhodinovej rozprave nakoniec mechanizmus oddlžovania časti z celkového dlhu Letiska prostredníctvom navýšenia svojho základného imania jednohlasne schválili.

MT