Letisko dostalo ďalšiu pôžičku. Zasa od župnej SMS-ky.

Finančná situácia Letiska Piešťany zostáva aj naďalej  nepriaznivá a zabezpečovanie jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti je priamo závislé na takmer pravidelnom prísune  financií prostredníctvom ďalších pôžičiek. Nakoľko letisko už niekoľko rokov nedokáže získať štandardný úver z bankových domov aj z dôvodu zablokovania všetkých nehnuteľností v prospech mesta Piešťany za neuhrádzanú daň z nehnuteľnosti, likvidita Letiska bola v minulosti zabezpečovaná aj prostredníctvom pôžičiek zo spoločnosti SMS, s.r.o, ktorá je v 100% vlastníctve Trnavského samospr. kraja. Aj keď nový predseda župy Jozef Viskupič ostro kritizoval takúto schému finančnej pomoci, nič nebránilo mu aby podobným spôsobom požehnal ďalšiu pôžičku pre Letisko. Podľa zverejnenej zmluvy dostalo letisko od SMS-ky 95 tis. eur, ktoré majú byť použité, ako je uvedené v preambule zmluvy, na úhradu hroziacich exekúcií za nevyplatené odmeny niektorým bývalým členom orgánov spoločnosti. Okrem toho bude časť peňazí použitá aj na bežné prevádzkové náklady, akými sú výplaty pre zamestnancov letiska. Ako ďalej v zmluve stojí, pôžička má byť splatená do konca roku 2018 s úročením vo výške 4% p.a.

Letisko má okrem podĺžnosti voči Mestu Piešťany (cca 750 tis eur) aj ďalšie v celkovej výške 1.5 mil. eur. V tejto čiastke sú zahrnuté pôžičky od právnických a fyzických osôb vo výške 450 tis (Sopko – 340 tis. eur, ŽOS – 50 tis eur, Floriš – 31 tis eur), ďalej  400 tis. pôžička od spol. SMS a nakoniec 571 tis eur tvoria nevyplatené odmeny bývalým členom orgánov Letiska.

Na tohtoročnom februárovom zasadnutí zastupiteľstva v Piešťanoch, ktorého sa zúčastnil aj predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič sa hovorilo aj o krokoch, ktoré majú letisko vytiahnuť z finančného marazmu. Okrem dvoch výberových konaní na obsadenie exekutívy a voľby členov orgánov spoločnosti, čaká letisko aj medzinárodný tender na výber investora, ktorý môže stáť aj niekoľko stotisíc eur. Do doby, kým sa tender uskutoční navrhuje Viskupič personálne posilniť – nazvime to obchodné oddelenie, ktorého úlohou bude v nejakej uspokojivej miere zabezpečiť rozlietanie letiska. Kedy k tomu príde zatiaľ nie je známe.

Ďalšou novinkou je doplnenie predstavenstva letiska o nového člena Františka Bereca, ktorého nominovala trnavská župa. Podľa dostupných informácií podobne ako predsedkyňa predstavenstva Anna Mierna tak aj p. Berec nemá ako člen riadiaceho orgánu skúsenosti s riadením letísk a ani odbornú spôsobilosť podľa §32 a §37 a,b Zák. 143/1998  (letecký zákon). Doterajšie obsadzovanie dôležitých pozícií preto vzbudzuje obavu, že jediným spoločným kritériom na voľbu členov orgánov spoločnosti Letiska je vzdanie sa finančnej odmeny za vykonávanú prácu. Práve týmto „pravidlom“ začala župa veľké šetrenie, ktoré prinieslo letisku za ostatný štvrťrok úsporu približne 4 tis eur, čo je z pohľadu ročných výdavkov letiska takmer bezvýznanmá suma. Dúfajme, že sa podobné inovatívne „pravidlo“ neobjaví aj v plánovanom konkurze na obsadenie ďalších pozícií vo vedení letiska, lebo pracovať zadarmo určite nie je snom žiadneho skutočného top managera…

MT