Kultúrna pozvánka do Domu umenia na november 2016

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/spravy/Kulturna_pozvanka_november2