Investícia pri sídlisku A. Trajan dostala zelenú, Hudcovič červenú.

Septembrové zasadnutie zastupiteľstva dalo zelenú investičnému zámeru výstavby dvoch objektov sociálnej starostlivosti o seniorov a vybudovanie obchodnej galérie na pozemkoch situovaných pri Bratislavskej ceste oproti sídliska A. Trajan. Poslanci na návrh investora schváli odpredaj a zároveň zámenu mestských parciel, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou tohto projektu.

Samotnému schvaľovaniu predchádzala hodinová rozprava, v ktorej odzneli okrem vecných pripomienok a návrhov aj obvinenie z porušenia Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

Ale poďme po poriadku. Po júnovom zasadnutí zastupiteľstva, keď poslanci neodsúhlasili predaj predmetných parciel aj z dôvodu, že prevod pozemkov sa mal udiať cez spoločnosť Tax audit, prišla v septembri na mesto ďalšia ponuka na odkúpenie týchto pozemkov, tentoraz od D. Vargovej za navrhovanú cenu 200 eur/m2 (viac vo videoreporte).

MT